UTSÖKNINGSRÄTT

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av spörsmål inom utsökningsrätten. 

 

Allmänt om rättsområdet utsökningsrätt

Utsökningsrätten reglerar situationer då olika fysiska och juridiska personer underlåter att betala skatter eller fullgöra sina civilrättsliga skyldigheter. Det handlar om juridiken kring vad som kan hända om gäldenären inte kan eller vill betala. 

Utsökningsrätten behandlar således frågeställningar såsom vad kan man som borgenär (den part som har en  fordran) göra när ens gäldenär (den part som har en skuld till borgenären) inte vill eller kan betala.  

Den berättigade får inte själv ta sin rätt. En borgenär får till exempel inte ta pengar eller värdepapper från en gäldenär utan dennes samtycke. Inte heller den som anser sig vara ägare till viss egendom har i regel rätt att ta egendom ifrån en person som har den i sin besittning. En borgenär som tar sig en sådan rätt kan straffas för självtäkt enligt brottsbalken. 

 

Vad kan man som borgenär göra?

Den berättigade kan begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten (KFM). Exekutiva åtgärder får emellertid endast vidtas om skyldigheten först blivit fastslagen i en exekutionstitel.  När det gäller civilrättsliga förpliktelser såsom betalningsskyldighet måste den berättigade i princip vända sig till allmän domstol och yrka att prestationsskyldigheten slås fast i en fullgörelsedom. härefter har den berättigade möjlighet att begära verkställighet under åberopande av exekutionstiteln. 

 

Verkställighet

Utsökningsrätt handlar också om verkställighet av till exempel ett uppsagt hyresavtal (vräkning) och om situationer där någon har egendom i sin besittning som tillhör någon annan och då denna egendom ska återtas. 

Skilj på allmänna och enskilda mål

KFM skiljer på allmänna och enskilda mål. 

-Allmänna mål (a-mål)= utmätning till följd av till exempel obetalda böter eller obetald skatt.

-Enskilda mål (e-mål)= Alla andra mål, till exempel en skuld mellan två privatpersoner, mellan näringsidkare, eller mellan näringsidkare och privatperson. 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Annas kontaktformulär

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 952, 114 79 Stockholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Godkänd för F-skatt