SKADESTÅNDSRÄTT

 

Har Ni drabbats av en skada eller orsakat en skada? Kontakta oss så fort som möjligt. Ju förr, desto bättre!

Har skadeståndskravet uppstått i ett avtalsförhållande, vänligen bifoga avtalet och andra dokument redan i vår initiala kontakt. Fundera även på muntlig och skriftlig bevisning som styrker din inställning. 

Allmänt om rättsområdet skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt är det rättsområde som reglerar möjligheten att få en särskild typ av ersättning – skadestånd – för skador som exempelvis en person eller ett företag  har orsakat på någons egendom eller person.  Den som har drabbats av en skada kallas skadelidande och den som har orsakat en skada kallas för skadevållare.

Med begreppet skadestånd menas, i enlighet med gängse juridiskt språkbruk, en ersättning som har till uppgift att försätta den förfördelade eller i övrigt skadelidande parten i samma ekonomiska ställning som om den skadevållande handlingen inte hade förekommit. Detta kallas för principen om orubbad förmögenhetsställning.

För många skador finns det framtagna tabeller som används som schabloner för ersättningens storlek då det annars vore svårt att få till en enhetlig rättstillämpning. I regel utdöms ganska små belopp för skador som inte går att mäta i siffror. Går en skada att mäta ska emellertid hela skadan ersättas.

Skadestånd delas upp i olika kategorier av skador; sakskada, personskada, ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. Att bli skadeståndsskyldig utgör i sig inget straff, på samma sätt som ett straff för ett brott, utan skadeståndet är en ekonomisk kompensation för en skada.

Svåra frågeställningar som kan uppkomma är bland annat vem som ska hållas ansvarig för skadan. Ska skadevållaren, någon annan,  eller den skadelidande själv ersätta skadan? 

 

Skilj på kontraktuellt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar (med avtal eller utan)

Skadestånd där parterna har ett avtal som grund räknas oftast till avtalsrätten och skadestånd utan avtal (skadestånd på utomobligatorisk grund) till den reella skadeståndsrätten. Exempel på utomobligatorisk skada är när en person repar någon annans bil, eller när en person gåendes på gatan får en istapp, som härrör från en fastighet, i huvudet. 

 

Strikt ansvar eller culpaansvar

Som huvudregel krävs att någon har agerat uppsåtligt eller vårdslöst (culpöst) för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Vid rena olyckshändelser brukar därför inte skadestånd utgå. 

Det finns emellertid situationer där någon kan bli ansvarig helt utan skuld. Detta kallas för strikt ansvar. Ett exempel på strikt ansvar är arbetsgivare som är strikt ansvariga för sina anställda eller hundägare som är strikt ansvariga för allt deras hundar gör. 

 

Orsakssamband

Inom skadeståndsrätten krävs att det finns ett orsakssambad, så kallad adekvat kausalitet, mellan sakadevållarens handling och skadan. Skadan ska således vara en typiskt följd av handlingen och skadevållaren är därför inte ersättningsskyldig om skadan ändå hade inträffat eller om skadan är en alltför slumpmässig följd av det vårdslösa beteendet.

 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Annas kontaktformulär

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Godkänd för F-skatt

Copyright©Anna Bokhagen Juristbyrå, 2023 | Designed by Anna Bokhagen