FORDRINGSRÄTT

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av fordringsrättsliga spörsmål. Det kan handla om att Ni ska framställa en fordran, upprätta skuldebrev, eller har fått ett felaktigt betalningsanspråk (krav, fordran) riktat mot er. Det kan exempelvis röra sig om ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten, en tvist om hur och när en skuld ska betalas, tvist med factoringbolag, tvist, tolkning och tillämpning av en regressöverenskommelse, eller när som helst en fordringsrättslig fråga har uppkommit.

Ofta är det så att ju snabbare man agerar, desto bättre!  

 

Allmänt om rättsområdet fordringsrätt

Fordringsrätt är det rättsområde som rör den juridiska regleringen av fordringar. Det kan handla om bland annat förpliktelsers uppkomst, huruvida det föreligger ett ömsesidigt förpliktande avtal eller inte. 

Om det går att fastställa ett obligationsrättsligt förhållande  (förpliktelse mellan två parter, eller flera) kan man därur konstatera att det existerar en gäldenär  (eller flera gäldenärer) och en borgenär (eller flera borgenärer). Man talar då om ömsesidigt förpliktande avtal. Ett vanligt köpeavtal är av denna karaktär. säljaren är förpliktad att prestera det köpta och köparen är förpliktad att betala priset. 

 

Terminologi

Borgenär: den part (fordringsägaren) som har en fordran mot någon annan.

Gäldenär: den part som har en skuld (förpliktelse) till någon annan.

OBSERVERA! Förväxla inte begreppet borgenär med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.  

I de flesta avtal- om inte i alla- har båda parter förpliktelser. Båda är således gäldenärer. I motsvarande mån är också båda parter berättigade, alltså borgenärer.

Två viktiga delområden inom fordringsrätten är  skuldebrevsrätt och krediträtt. 

 

Frågeställningar

Om det kan fastställas att en fordran är lagligen grundad kan frågeställningar som huruvida fordran är rätt beräknad, vad som ska presteras, om det föreligger en motfordran, eller under vilka förutsättningar en fordran kan preskriberas, uppkomma.

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Annas kontaktformulär

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 952, 114 79 Stockholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Godkänd för F-skatt