Förbehåll

 

Samtligt material på denna hemsida är att uppfatta endast som generaliserad allmän information och gör inte anspråk på att vara juridiskt uttömmande. Inte heller är informationen att betrakta som någon form av professionell juridisk rådgivning från Anna Bokhagen Juristbyrå. Det är möjligt att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Inget av materialet på hemsidan är därför ägnat att ligga till grund för affärsmässiga eller andra beslut. Direkt eller indirekt användning av materialet sker på egen risk och Anna Bokhagen Juristbyrå åtar sig inget ansvar gentemot den som utifrån innehållet fattar något beslut eller vidtar någon annan åtgärd. Vid behov av konkret juridisk rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar oss eller annan som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. 

Anna Bokhagen Juristbyrå reserverar alla rättigheter till innehållet på hemsidan, förutom det bildmaterial som har laddats ned från Unsplash.com. Reproduktion, överföring, distribution eller annat tillgängliggörande eller förfogande över materialet på hemsidan är inte tillåtet utan Anna Bokhagen Juristbyrås samtycke. 

Anna Bokhagen Juristbyrå ansvarar heller inte och har inga förpliktelser för material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

Copyright©Anna Bokhagen Juristbyrå, 2022 | Designed by Anna Bokhagen

 

Anna Bokhagen Juristbyrå

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag