Allmänt om rättsområdet exekutionsrätt

 

Exekution är ett brett begrepp som innefattar alla verkställigheter av domar och beslut från domstolar och myndigheter.

Exekutionsrätt kan handla om olika processer gentemot Kronofogden, det kan röra sig om betalningsförelägganden som ska bestridas. Det kan också handla om utmätning av olika tillgångar. Kronofogden kan exempelvis utmäta en bostadsrätt för att ägaren till bostadsrätten har en skatteskuld som förfallit till betalning.

 
Generalexekution vs. specialexekution

 

När en borgenär (fordringsägare) tar hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) för att driva in en skuld kallas det för exekution, mer exakt specialexekution, eftersom en gäldenärs (den som har en skuld) specifika egendom säljs för att få in pengar till att betala en viss skuld. Detta till skillnad från konkurs – generalexekution (se rättsområde obeståndsrätt)- då gäldenärens samlade egendom tas i anspråk för att täcka samtliga gäldenärens skulder.

 

Verkställighetsformer

 

Det finns flera olika verkställighetsformer. Av störst betydelse är utmätning, vilket innebär att tillgångar tas från gäldenären, varefter dessa säljs. Den influtna köpeskillingen används för att betala borgenärens fordran. 

Verkställighet kan också ske genom bland annat avhysning och exhibition.

 

Kontakta oss

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av exekutionsrättsliga spörsmål. 

 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär.  

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag