Skadeståndsrätt

 

 

ABJB – Er oberoende expert inom skadeståndsrätt

Har Ni ett skadeståndsrättsligt problem och snabbt behöver komma i kontakt med en skadeståndsjurist?

Kontakta ABJB nu r en inledande gratis konsultation

 

 

Allmänt om rättsområdet skadeståndsrätt

 

Skadeståndsrätt är det rättsområde som reglerar möjligheten att få en särskild typ av ersättning – skadestånd – för skador som exempelvis en person eller ett företag  har orsakat på någons egendom eller person.  Den som har drabbats av en skada kallas skadelidande och den som har orsakat en skada kallas för skadevållare.

Med begreppet skadestånd menas, i enlighet med gängse juridiskt språkbruk, en ersättning som har till uppgift att försätta den förfördelade eller i övrigt skadelidande parten i samma ekonomiska ställning som om den skadevållande handlingen inte hade förekommit. Detta kallas för principen om orubbad förmögenhetsställning.

För många skador finns det framtagna tabeller som används som schabloner för ersättningens storlek då det annars vore svårt att få till en enhetlig rättstillämpning. I regel utdöms ganska små belopp för skador som inte går att mäta i siffror. Går en skada att mäta ska emellertid hela skadan ersättas.

Skadestånd delas upp i olika kategorier av skador; sakskada, personskada, ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. Att bli skadeståndsskyldig utgör i sig inget straff, på samma sätt som ett straff för ett brott, utan skadeståndet är en ekonomisk kompensation för en skada.

Svåra frågeställningar som kan uppkomma är bland annat vem som ska hållas ansvarig för skadan. Ska skadevållaren, någon annan,  eller den skadelidande själv ersätta skadan? 

 

Skilj på kontraktuellt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar (med avtal eller utan)

 

Skadestånd där parterna har ett avtal som grund räknas oftast till avtalsrätten och skadestånd utan avtal (skadestånd på utomobligatorisk grund) till den reella skadeståndsrätten. Exempel på utomobligatorisk skada är när en person repar någon annans bil, eller när en person gåendes på gatan får en istapp, som härrör från en fastighet, i huvudet. 

 

Strikt ansvar eller culpaansvar

 

Som huvudregel krävs att någon har agerat uppsåtligt eller vårdslöst (culpöst) för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Vid rena olyckshändelser brukar därför inte skadestånd utgå. 

Det finns emellertid situationer där någon kan bli ansvarig helt utan skuld. Detta kallas för strikt ansvar. Ett exempel på strikt ansvar är arbetsgivare som är strikt ansvariga för sina anställda eller hundägare som är strikt ansvariga för allt deras hundar gör. 

 

Orsakssamband

 

Inom skadeståndsrätten krävs att det finns ett orsakssambad, så kallad adekvat kausalitet, mellan sakadevållarens handling och skadan. Skadan ska således vara en typiskt följd av handlingen och skadevållaren är därför inte ersättningsskyldig om skadan ändå hade inträffat eller om skadan är en alltför slumpmässig följd av det vårdslösa beteendet.

 

Kontakta oss

 
Har Ni drabbats av en skada eller orsakat en skada? Tveka inte att ta kontakt med oss så fort som möjligt. Ju förr, desto bättre. 
Har skadeståndskravet uppstått i ett avtalsförhållande, vänligen bifoga avtalet och andra dokument redan i vår initiala kontakt. Fundera även på muntlig och skriftlig bevisning som styrker din inställning. 
 
 
 
 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. Vänligen fyll i Era kontaktuppgifter och vad ärendet gäller så granskar vår skadeståndsjurist Ert ärende helt kostnadsfritt utan att Ni förbinder Er på något vis. Därefter återkommer vi inom kort med en bedömning av ärendet och ett kostnadsförslag och Ni kan i lugn och ro bestämma Er för om Ni vill att vi går vidare med Ert ärende. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag