Allmänt om rättsområdet bolagsrätt

 

Bolagsrätten reglerar bland annat hur olika associationsformer (exempelvis bolag, föreningar och stiftelser) skapas och upplöses, vad som kännetecknar de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna.

 

Några av de viktigaste lagarna inom bolagsrätten 

 

Aktiebolagslag (2005:551)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Bokföringslag (1999:1078)

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Stiftelselag (1994:1220)

 

Kontakta oss

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av associationsrättsliga spörsmål. Det kan handla om alltifrån strategisk rådgivning och juridiska åtgärder i verksamhetsförvaltningen, vid etablering av nya affärsrelationer, vid inkråmsöverlåtelser och bolagsbildning, joint ventures, samarbeten, utformning av bolagshandlingar, vid bolagsstämmor samt genomförandeåtgärder vid strukturella verksamhetsförändringar, såsom vid ombildningar, fusioner och fissioner. 

 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag